AI đề xuất

Tính năng AI đề xuất các ý định và phản hồi của VA sau khi nhận diện nội dung tin nhắn của khách hàng.

  • Trường hợp VA nhận diện chính xác, Admin lựa chọn gợi ý phản hồi hoặc nhấn nút “Gửi phản hồi” để gửi ngay tin nhắn.

  • Trường hợp VA nhận diện ý định chưa chính xác hoặc câu phản hồi chưa phù hợp, Admin sẽ dừng bot và chat trực tiếp với khách hàng. Bên cạnh đó, Admin có thể đề xuất tái huấn luyện bằng cách nhấn vào nút “Ý định mới” và chọn ý định muốn thay thế trong list ý định được gợi ý sẵn.

Dữ liệu đề xuất tái huấn luyện sẽ được gửi về hệ thống Virtual Agent. Người huấn luyện truy cập “Dữ liệu tái huấn luyện” để xem xét và quyết định việc huấn luyện lại hay không.

Tính năng AI đề xuất