Chi tiết sử dụng

Chi tiết sử dụng tài khoản

Có thể xem báo cáo chi tiết sử dụng tài khoản như sau:
Tổng quan tài khoản cho biết:
  • Loại tài khoản (Gói sản phẩm đang sử dụng)
  • Số dư còn lại của tài khoản
  • Ngày hết hạn gói sử dụng
Xem báo cáo chi tiết các session đã sử dụng như sau:
(1) Tại giao diện chính, chọn "Chi tiết sử dụng"
(2) Giao diện thống kê chi tiết sử dụng của tháng gần nhất theo từng Chatbot AI trong tài khoản. Báo cáo cho biết các chỉ số: Phiên làm việc (Session), tin nhắn (Tổng phản hồi của Chatbot AI với khách hàng)
Copy link