Dữ liệu dựng sẵn
Dữ liệu dựng sẵn là những bộ dữ liệu do các chuyên viên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của EM&AI xây dựng nhằm giúp khách hàng đẩy nhanh quá trình đào tạo, giảm bớt thời gian chuẩn bị dữ liệu
Copy link