Lưu trữ & Khôi phục

Lưu trữ

Tính năng lưu trữ cho phép người dùng xuất dữ liệu huấn luyện và các cài đặt VA trên hệ thống thành file Zip để nhập lên tài khoản VA khác hoặc lưu trữ dữ liệu tại thiết bị riêng hỗ trợ sao lưu & khôi phục sau này.
  • Tại tab Hội thoại, lựa chọn "Lưu trữ & Khôi phục"
  • Chọn "Xuất ra file Zip" để tải toàn bộ bản sao lưu dữ liệu huấn luyện

Khôi phục

Tải lên và thay thế toàn bộ dữ liệu huấn luyện cũ bằng dữ liệu được tải lên. Tất cả câu mẫu, ý định và thực thể được tạo trước đó sẽ bị xóa.
Copy link