Cập nhật dữ liệu tái huấn luyện

Nhấn chọn “Dữ liệu tái huấn luyện” tại thanh công cụ bên trái.

Giao diện hiển thị tất cả các câu mẫu được đề xuất chỉnh sửa, trả về từ nền tảng Hybridchat (Xem thêm phần AI đề xuất). Dữ liệu này là những mẫu tin nhắn đang được VA nhận diện sai ý định. Người huấn luyện có thể xem các đề xuất chỉnh sửa, điều chỉnh và quyết định có tái huấn luyện các dữ liệu này hay không.

Thực hiện các chỉnh sửa cần thiết theo hướng dẫn sau:

Sau khi nhấn chọn Thêm câu mẫu, người huấn luyện vào tab Câu mẫu và thực hiện huấn luyện lại các câu mẫu được thêm này.