Lịch sử huấn luyện

Lịch sử huấn luyện cho biết các mốc thời gian hệ thống bắt đầu - kết thúc huấn luyện và thời lượng huấn luyện trung bình.