Phân tích

Giới thiệu

Để theo dõi và phân tích hiệu quả hoạt động của VA, người dùng sử dụng tính năng Phân tích tại nền tảng Hybridchat (https://livechat.vnlp.ai/)

Báo cáo sẽ hiển thị số phiên, số lượt tin nhắn, thống kê ý định và hành vi khách hàng dưới dạng biểu đồ trực quan.

Người dùng có thể chọn thời gian để xem báo cáo.

Phiên (Sessions)

"Phiên" là khoảng thời gian tương tác giữa khách hàng và trợ lý ảo, xảy ra khi khách hàng bắt đầu tương tác thông qua bất kỳ kênh nào, bao gồm kênh văn bản, kênh thoại, kênh email, v.v) hoặc thực hiện cảnh báo / lên lịch tin nhắn gửi cho khách hàng. Phiên kết thúc khi khách hàng và trợ lý ảo ngừng tương tác hơn 10 phút hoặc khách hàng đặt lại cuộc trò chuyện.

Báo cáo sẽ thống kê phiên làm việc theo ngày. Di chuyển chuột đến các điểm trên biểu đồ để xem chi tiết.

Tin nhắn (Message)

Báo cáo tin nhắn cho thấy tổng số lượng tin nhắn giữa trợ lý ảo và khách hàng trong tất cả các phiên làm việc.

Báo cáo thống kê lượt truy vấn theo ngày. Di chuyển chuột đến các điểm trên biểu đồ để xem chi tiết.

Thống kê lượt truy vấn

Thống kê ý định (Intent)

Báo cáo thống kê tất cả phiên làm việc, số lượng tin nhắn và lượt thoát theo từng ý định mà bot nhận diện được.

Thống kê cho biết khách hàng đang quan tâm nhiều đến vấn đề gì. Tỉ lệ thoát của khách hàng đối với ý định nào nhiều nhất, từ đó điều chỉnh kịch bản, phản hồi để VA hoạt động hiệu quả hơn.

Thống kê ý định

Hành vi người dùng (Sessions Flows)

Sessions Flows là sơ đồ phân tích hành vi của khách hàng từ lúc bắt đầu chat đến lúc kết thúc phiên chat.

Sơ đồ phân tích này cho biết, từ lúc bắt đầu phiên chat có bao nhiêu % khách hàng sẽ đi vào những ý định nào. Các nhánh này sẽ đi tới đâu và kết thúc ở đâu. Từ đó phân tích được hành vi của khách hàng, đánh giá hiệu quả hoạt động của model để điều chỉnh giúp Conversational AI hoạt động tốt hơn.

Phân tích hành vi người dùng