Thống kê nâng cao

Thống kê nâng cao giúp doanh nghiệp đo lường được các tiêu chí nâng cao tùy theo mục tiêu doanh nghiệp. Ví dụ: số lần báo giá thành công, số lần chốt lịch hẹn thành công,... Hoặc thống kê số lượng ý định thường xuất hiện/ít xuất hiện giúp doanh nghiệp tối ưu luồng hội thoại VA cải thiện trải nghiệm khách hàng

Tạo mới tiêu chí

Người dùng sử dụng tính năng "Thiết lập thống kê nâng cao" để tạo mới tiêu chí.

 • Bước 1: Chọn Cài đặt nâng cao -> chọn Thiết lập thống kê nâng cao

 • Bước 2: Chọn Tạo mới tiêu chí

 • Bước 3: Tại giao diện hiển thị, nhập vào tên tiêu chí

Nhập vào tên tiêu chí
 • Bước 4: Chọn loại phản hồi đánh giá tiêu chí. Có 2 loại

  • Response

  • Parameter

 • Bước 5: Thiết lập điều kiện đánh giá tiêu chí

  1. or (đáp ứng một trong ý định được lựa chọn)

  2. and (đáp ứng tất cả các ý định được lựa chọn)

OR

Ví dụ: Theo cài đặt Tạo mới tiêu chí dưới đây, nếu phản hồi khách hàng là ý định hỏi tính năng hoặc hỏi hướng dẫn sử dụng thì đều được tính là "Tìm hiểu tính năng".

 • Chọn điều kiện "OR"

 • Chọn "choose_intent" và chọn ý định cần đáp ứng trong danh sách hiển thị

AND

Ví dụ: Doanh nghiệp cần xuất báo cáo về "Số lần báo giá thành công" của VA. Kịch bản cụ thể như sau:

Ví dụ về trường hợp báo giá thành công

Theo kịch bản trên, VA báo giá thành công khi khách hàng đi qua tất cả các bước theo thứ tự sau: Hỏi báo giá -> VA thu thập thông tin (Tên, số điện thoại, email) -> VA xác nhận lại thông tin -> Khách hàng xác nhận đúng -> VA cảm ơn & kết thúc hội thoại

Người dùng thiết lập tiêu chí theo điều kiện "AND" như sau:

 • Chọn điều kiện AND

 • Chọn "choose_intent" và chọn ý định cần đáp ứng trong danh sách hiển thị

 • Kích hoạt SORT để thiết lập điều kiện đáp ứng tất cả các ý định theo tuần tự từ trên xuống

Xem báo cáo tiêu chí

 • Bước 1: Truy cập vào nền tảng Hybridchat để xuất báo cáo tham số (https://livechat.vnlp.ai/)

 • Bước 2: Chọn Thống kê nâng cao để xem báo cáo tiêu chí