TÍCH HỢP

Facebook/Zalo

Chọn kích hoạt nền tảng Facebook. Sau đó, thực hiện theo hướng dẫn trên ô thông báo popup.

Messenger

 • Chọn kích hoạt nền tảng Messenger

 • Chọn "Kết nối tài khoản Facebook"

 • Chọn trang cần kết nối tại giao diện hiển thị

Custom API

Tích hợp chat API vào các nền tảng ứng dụng:

Kích hoạt "Custom" API
 • Chọn kích hoạt kênh "Custom"

 • Tạo mã truy cập (access token)

 • Tích hợp VA chat API vào nền tảng theo các thông số bên dưới:

// Send message to bot
curl -i \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: access_token" \
-X POST -d "{ \"userId\": \"123\", \"text\": \"xin chào\", \"userInfo\": {\"name\": \"user\"}}"\
https://apis.vnlp.ai/custom/webhook

Trong đó:

 • access_token: mã truy cập được tạo ở bước trên

 • userId: dùng để định danh người dùng (chat với bot)

 • text: câu chat của người dùng

 • userInfo: bao gồm các thông tin khác của người dùng như name, phone_number, email...

Khách hàng dựng một webhook để nhận kết quả trả về, sau khi VA bot xử lý xong và phản hồi về cho người dùng, theo mẫu:

// Bot respond
curl -i \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: verify_token" \
-X POST -d "{ \"userId\": \"123\", \"responses\": [], \"intents\": [{\"value\": \"intent_name\", \"confidence\": 90}], \"allParameters\": {\"name\": \"username\"}}"\
partner_webhook

Trong đó:

 • verify_token: mã xác nhận của khách hàng (có hoặc không)

 • partner_webhook: webhook khách hàng cung cấp để nhận phản hồi