Phiếu đang đánh giá
Tab “Phiếu đang đánh giá” bao gồm các phiếu ở trạng thái:
  • Phiếu đánh giá tự động: Là các phiếu được hệ thống Virtual QC đánh giá tự động. Các đánh giá viên sẽ thực hiện việc đánh giá lại những phiếu đánh giá tự động này. Lưu nhưng chưa hoàn tất.
  • Phiếu chuyển giám sát: Các phiếu đánh giá viên không đủ khả năng đánh giá sẽ chuyển cho giám sát viên kiểm tra trước khi hoàn tất.
Copy link