Kết nối tổng đài

Người dùng nhấn tab “Kết nối tổng đài” ở thanh công cụ bên trái để chuyển hướng đến giao diện kết nối tổng đài.

Giao diện này dùng để tải lên file thông tin giúp hệ thống nhận diện được tên điện thoại viên và thông tin cuộc gọi. Việc này giúp cho hệ thống Virtual QC có thể nhận diện được file audio nào của tổng đài viên nào để tiện cho việc đánh giá.

Người dùng thực hiện tải lên file thông tin mẫu bằng cách:

Bước 1: Nhấn vào nút “Tải lên”.

Bước 2: Tải xuống file mẫu

Bước 3: Chỉnh sửa file mẫu theo thông tin của tổng đài

Bước 4: Tải lên file mẫu

Bước 5: Chọn tải lên để hoàn tất.