Tùy chỉnh tiêu chí

1. Chỉnh sửa tiêu chí

Nhấn biểu tượng dấu mở rộng
bên phải trên dòng tiêu chí (tránh nhầm lẫn với dòng nhóm tiêu chí) sau đó chọn “Chỉnh sửa”.
Could not load image
Gõ nội dung cần chỉnh sửa sau đó nhấn “Lưu”. Các tham số tương tự như phần tạo mới tiêu chí.

2. Thay đổi trạng thái kích hoạt/ngừng kích hoạt tiêu chí

Nhấn vào biểu tượng
trên dòng tiêu chí (tránh nhầm với dòng nhóm tiêu chí).
Nhấn “Kích hoạt” nếu tiêu chí đang ở trạng thái ngừng kích hoạt và ngược lại nhấn “Ngừng kích hoạt” đối với tiêu chí đang ở trạng thái kích hoạt sau đó “Lưu” để xác nhận.
*Lưu ý: Chỉ những tiêu chí ở trạng thái kích hoạt mới được hệ thống sử dụng để đánh giá.
Could not load image

3. Xóa tiêu chí

Nhấn vào biểu tượng
bên phải dòng tiêu chí (tránh nhầm lẫn với dòng nhóm tiêu chí).
Could not load image
Nhấn “Xóa”. Tiếp tục chọn “Xóa” để xác nhận.