Các chức năng của Virtual QC

Virtual QC phiên bản hiện tại có các chức năng chính như sau:

  • Phân quyền: Cho phép cài đặt quyền thực hiện các thao tác chỉnh sửa, thêm, xóa, bình luận đối với giám sát/cấp quản lý cũng như hạn chế chức năng đối với cấp nhân viên.

  • Thiết lập tiêu chí: Hệ thống có gợi ý một số tiêu chí để đánh giá TĐV. Quản trị viên có thể sử dụng hoặc tùy chỉnh (thêm, sửa, xóa) theo tiêu chí đánh giá của doanh nghiệp.

  • Đánh giá TĐV tự động: Hệ thống thực hiện đánh giá và chấm điểm tự động file audio của TĐV theo bộ tiêu chí đã cài đặt trước đó để cho ra kết quả đạt/không đạt.

  • Lời thoại / Transcript: Diễn dịch nội dung hội thoại của cuộc gọi sang dạng văn bản.

  • Báo cáo, thống kê: Hệ thống sẽ tự động thống kê số lượng, tỷ lệ cuộc gọi đạt/không đạt của từng TĐV, toàn tổng đài và hiển thị dưới dạng bảng biểu trực quan. Người dùng có thể tải báo cáo về với định dạng csv.

  • Kiểm tra, đánh giá: Hệ thống còn cho phép người dùng là giám sát/quản lý có thể thực hiện thao tác kiểm tra và đánh giá thủ công các file audio đã được đánh giá tự động.

  • Đào tạo, bình luận: Người quản lý sau khi chấm điểm bổ sung cho TĐV, có thể thêm bình luận cho từng tiêu chí cũng như từng câu thoại của TĐV.