Danh sách từ viết tắt Tiếng Việt

EM&AI Text-to-Speech có thể nhận diện các từ viết tắt Tiếng Việt phổ biến được sử dụng trong các văn bản, tài liệu, báo chí tiếng Việt.

Ví dụ: Văn bản "Hội LHPN Việt Nam" kết quả hệ thống EM&AI Text-to-speech trả về giọng nói là "Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam"

Dưới đây là danh sách từ viết tắt Tiếng Việt được hỗ trợ.

Last updated