Phiếu đã đánh giá
Người dùng nhấn tab “Phiếu đã đánh giá” ở thanh công cụ bên trái để chuyển hướng đến phần giao diện này. Tab “Phiếu đã đánh giá” bao gồm các phiếu sau:
  • Phiếu chờ xác nhận: Các phiếu đã được đánh giá và chuyển cho TĐV, nhưng TĐV chưa xác nhận.
  • Phiếu nhận phản hồi: Các phiếu chờ xác nhận đã được TĐV xem và phản hồi lại khi chưa thống nhất kết quả.
  • Phiếu đã xác nhận: Các phiếu đã đánh giá và được TĐV xác nhận đồng ý với kết quả đánh giá. Các phiếu ở tab “Phiếu chờ xác nhận” trong thời gian 3 ngày kể từ ngày đánh giá viên nhấn hoàn thành phiếu, TĐV không thực hiện xác nhận, phiếu sẽ được tự động chuyển đến tab “Phiếu đã xác nhận”.
  • Phiếu đã hoàn tất: Các phiếu được giám sát viên đánh giá hoàn tất.
  • Phiếu đề xuất đánh giá lại: Các phiếu được giám sát viên đề xuất đánh giá lại.
Copy link