Links

Yêu cầu thông tin

Tính năng yêu cầu thông tin cho phép Conversational AI thu thập thông tin quan trọng để hoàn thành hội thoại trong ngữ cảnh phù hợp
Để huấn luyện VA thu thập thông tin khách hàng, người huấn luyện sử dụng tính năng Tham số để thiết lập kịch bản phản hồi.
  • Bước 1: Chọn Ý định cần thiết lập phản hồi tại tab Bối cảnh
  • Bước 2: Chọn Tạo mới (1) tại tab Tham số. Nhập tên tham số cần thu thập giá trị và loại thực thể tương ứng (2)
  • Bước 3: Chọn trường Bắt buộc (3) để ràng buộc VA thu thập giá trị tham số này. Sau đó, người dùng thiết lập lời nhắc để đảm bảo khách hàng cung cấp thông tin cần thiết.
  • Bước 4: Thiết lập lời nhắc tại mục Prompt (4) . Tính năng này đảm bảo khách hàng cung cấp đúng thông tin Bot yêu cầu. Trong trường hợp khách hàng không cung cấp thông tin phù hợp VA sẽ phản hồi lời nhắc này để yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin.
    • Số lần lặp lại: Thiết lập số lần thực hiện lời nhắc
    • Tin nhắn sau khi hết Prompt: Tin nhắn VA phản hồi cho khách hàng sau khi hết số lần lặp lại promt.
  • Bước 5: Sau đó chọn Thêm để hoàn tất thêm tham số.
Tiếp tục thêm tham số cho các thông tin khác trong câu mẫu theo các bước trên.