Zalo
Để tích hợp VA với Zalo OA, người dùng cần tạo ứng dụng liên kết với Zalo OA account và lấy mã Page Access Token. Xem hướng dẫn dưới đây để biết chi tiết

Tạo ứng dụng tại Zalo Developer

  Bước 2: Tại giao diện hiển thị điền thông tin ứng dụng, chọn "Tôi không phải là người máy" và chọn Tạo ID ứng dụng để hoàn tất
  Bước 3: Sau khi tạo ứng dụng thành công, màn hình hiển thị mục Cài đặt -> chọn Kích hoạt ứng dụng để hoàn tất quá trình

Liên kết ứng dụng với Zalo OA

Tại giao diện cài đặt, tiến hành liên kết ứng dụng vừa tạo với trang Zalo OA
  Bước 1: Chọn Official Account
  Bước 2: Tại mục Liên kết với Official Account, chọn tài khoản OA cần liên kết ứng dụng
  Bước 3: Chọn Liên kết để hoàn tất
  Bước 4: Nộp xét duyệt ứng dụng
Chọn Đăng ký sử dụng API -> chọn Official Account API -> chọn các quyền cần xét duyệt -> Chọn Nộp xét duyệt để hoàn tất.

Lấy Access Token

  Bước 1: Trở về trang chủ -> Chọn Công cụ -> Chọn API Explorer
  Bước 2: Chọn Lấy User Access Token -> Chọn Zalo OA cần lấy mã liên kết
  Bước 3: Tại giao diện hiển thị, chọn Đồng ý kết nối và chọn Cho phép để hoàn tất
  Bước 4: Sao chép mã Access Token được tạo

Tích hợp VA với Zalo OA

Chọn Tích hợp -> Kích hoạt tích hợp Zalo -> Dán mã Access Token vừa tạo vào ô Page Access Token.

Đăng ký Webhook VA cho ứng dụng Zalo OA

  Bước 1: Copy đường link Webhook của VA tại giao diện tích hợp Zalo
  Bước 2:
   Tại trang chủ Zalo developer, chọn avatar tài khoản -> chọn ứng dụng Zalo OA vừa tạo
   Tại trang quản lý ứng dụng, chọn Webhook -> chọn Thay đổi
  Bước 3: Tại giao diện hiển thị, copy đường link webhook của VA vào ô Webhook URL -> Chọn Cập nhật để hoàn tất
Last modified 1mo ago