Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là gì
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Natural Language Processing (NLP) là công nghệ lõi của EM&AI Virtual Agent giúp xây dựng các AI BOT có khả năng phân tích, xử lý, và hiểu ngôn ngữ tự nhiên của con người.
Huấn luyện NLP là quá trình đào tạo kiến thức cho AI BOT có thể hiểu câu nói của con người thông qua việc hiểu ý định, trích xuất thông tin và đưa ra phản hồi tương ứng.
Copy link