Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là gì
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Natural Language Processing (NLP) là công nghệ cốt lõi của nền tảng xây dựng bot EM&AI Virtual Agent.
Huấn luyện NLP là quá trình đào tạo kiến thức liên tục giúp bot có thể hiểu được câu nói của người dùng nằm ở khả năng xác định ý định, trích xuất thông tin và chuyển đổi thành hành động liên quan.
Last modified 8mo ago
Copy link