Cập nhật dữ liệu tái huấn luyện

Dữ liệu tái huấn luyện là những câu mẫu do tư vấn viên/người dùng tính năng EM&AI Hybridchat đề xuất huấn luyện lại (Xem thêm phần AI đề xuất).

Tại tab "Hội thoại", nhấn chọn “Dữ liệu tái huấn luyện” tại thanh công cụ bên trái.

Giao diện hiển thị tất cả các câu mẫu được đề xuất chỉnh sửa, trả về từ nền tảng EM&AI Hybridchat. Người huấn luyện có thể xem các đề xuất chỉnh sửa, điều chỉnh và quyết định có tái huấn luyện các dữ liệu này hay không.

Thực hiện các chỉnh sửa cần thiết theo hướng dẫn sau:

Sau khi nhấn chọn Thêm câu mẫu, người huấn luyện nhấn chọn biểu tượng huấn luyện NLP để thực hiện huấn luyện lại các câu mẫu được thêm này.