Cơ sở tri thức
Cơ sở tri thức được dùng để huấn luyện cho VA phản hồi theo bộ câu hỏi thường gặp của doanh nghiệp (Q&A)
Người huấn luyện tạo cơ sở tri thức cho VA theo các bước sau

Tạo bộ dữ liệu cơ sở tri thức

Tải xuống tệp KB mẫu và nhập liệu bộ câu hỏi Q&A theo mẫu
  • Bước 1: Tại mục Hội thoại -> Chọn Cơ sở tri thức
  • Bước 2: Chọn Tải lên
  • Bước 3: Chọn "Tải tệp KB mẫu"
Thực hiện tải xuống tệp KB mẫu
Nhập liệu bộ câu hỏi theo tệp mẫu

Tải lên cơ sở tri thức

Sau khi tạo tệp mẫu câu hỏi Q&A, người huấn luyện tải lên hệ thống như sau:
  • Bước 1: Tại mục Hội thoại -> Chọn Cơ sở tri thức
  • Bước 2: Chọn Tải lên
  • Bước 3: Nhấn "Chọn file" và tải lên tệp câu hỏi Q&A
  • Bước 4: Chọn "Tải lên" để hoàn tất bước tải lên cơ sở tri thức
Tải lên cơ sở tri thức