Tạo Virtual Agent
Sau khi đăng nhập, người dùng có thể tạo và quản lý trợ lý ảo - Virtual Agent (VA) tại giao diện bắt đầu. Người dùng có thể tạo VA, VA con hoặc Xóa VA.

Tạo mới Virtual Agent

Các bước tạo mới Virtual Agent
 • Bước 1: Chọn "Tạo mới Virtual Agent"
 • Bước 2: Đặt tên VA (Ví dụ: Tư vấn vay, tư vấn mở thẻ, ...)
 • Bước 3: Chọn loại VA tương ứng trong danh sách:
  • Smart: Trợ lý ảo (VA) tương tác với khách hàng qua nền tảng chat
  • auto_call: Trợ lý ảo (VA) thực hiện tính năng gọi ra tự động
  • Voicebot: Trợ lý ảo (VA) có khả năng tương tác thoại tự động với KH
Loại VA được kích hoạt tùy theo gói dịch vụ mà doanh nghiệp lựa chọn
 • Bước 4: Nhập mô tả vai trò và nhiệm vụ của VA tùy theo mục đích, quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp (có thể nhập hoặc không)
 • Bước 5: Chọn "Lưu" để hoàn thành thao tác tạo VA.

Chỉnh sửa VA

Chọn Cập nhật để chỉnh sửa thông tin tên VA

Tạo Virtual Agent con

Tùy vào mục đích của doanh nghiệp, có thể xây dựng nhiều VA đảm nhận các tính năng khác nhau. Nền tảng EM&AI Virtual Agent cho phép tạo nhiều VA thực hiện từng chức năng riêng biệt (VA con). VA chính có thể gọi/thực hiện chức năng của VA con (Universal Bot)
Ví dụ: Doanh nghiệp du lịch Vina travel cung cấp 3 dịch vụ là đặt tour, đặt phòng và đặt xe. Doanh nghiệp này sẽ tạo 3 VA chức năng là Vina tour, Vina booking và Vina Car thuộc Vina travel để dễ dàng quản lý.
Tạo VA con

Quản lý VA con

Người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xóa VA con
Cập nhật thông tin/ Xóa VA con