Thiết lập tham số (Danh sách)
Thiết lập tham số dạng danh sách cho phép hệ thống nhận diện được câu có nhiều thông tin cùng thuộc một loại thực thể.
Ví dụ
Xét câu mẫu “Tôi muốn đặt 5 ly trà sữa, 4 ly trà đào” với thông tin trà sữa và trà đào đều thuộc loại thực thể “drink”. Người huấn luyện thiết lập tham số như sau:
Câu mẫu
Ý định
Thực thể
Tham số
“Tôi muốn đặt 5 ly trà sữa, 4 ly trà đào”
dat_mon
(Đặt món)
trà sữa (drink)
trà đào (drink)
do_uong
=> Cài đặt tùy chọn "Danh sách" cho tham số do_uong giúp VA có thể nhận diện và trích xuất những thông tin thuộc loại thực thể drink có trong câu mẫu
Copy link