Huấn luyện NLP
Sau khi tải lên dữ liệu huấn luyện và thực hiện những cập nhật cần thiết, tiến hành huấn luyện NLP theo các bước sau:
  • Bước 1: Nhấn nút Huấn luyện (1) tại thanh công cụ truy xuất nhanh để đào tạo kiến thức cho Bot.
  • Bước 2: Sau đó chọn Xử lý(2) để bắt đầu quá trình huấn luyện. Thời gian huấn luyện phụ thuộc vào độ lớn của dữ liệu câu mẫu.
Copy link