Custom API
Tích hợp chat API vào các nền tảng ứng dụng:
Kích hoạt "Custom" API
  Chọn kích hoạt
  kênh "Custom"
  Tạo mã truy cập (access token)
  Tích hợp VA chat API vào nền tảng theo các thông số bên dưới:
1
// Send message to bot
2
curl -i \
3
-H "Content-Type: application/json" \
4
-H "Authorization: access_token" \
5
-X POST -d "{ \"userId\": \"123\", \"text\": \"xin chào\", \"userInfo\": {\"name\": \"user\"}}"\
6
https://apis.vnlp.ai/custom/webhook
Copied!
Trong đó:
  access_token: mã truy cập được tạo ở bước trên
  userId: dùng để định danh người dùng (chat với bot)
  text: câu chat của người dùng
  userInfo: bao gồm các thông tin khác của người dùng như name, phone_number, email...
Khách hàng dựng một webhook để nhận kết quả trả về, sau khi VA bot xử lý xong và phản hồi về cho người dùng, theo mẫu:
1
// Bot respond
2
curl -i \
3
-H "Content-Type: application/json" \
4
-H "Authorization: verify_token" \
5
-X POST -d "{ \"userId\": \"123\", \"responses\": [], \"intents\": [{\"value\": \"intent_name\", \"confidence\": 90}], \"allParameters\": {\"name\": \"username\"}}"\
6
partner_webhook
Copied!
Trong đó:
  verify_token: mã xác nhận của khách hàng (có hoặc không)
  partner_webhook: webhook khách hàng cung cấp để nhận phản hồi
Last modified 1mo ago
Copy link