Thêm ý định nối

Trong giao tiếp tự nhiên, có những luồng trò chuyện được tạo thành bởi những ý định tiếp nối nhau và xuất hiện theo cặp ý định cha – ý định con. Tính năng ý định nối (follow up intent) cho phép người huấn luyện quản lý bối cảnh cho các cặp ý định diễn ra cùng nhau. Bên cạnh đó, giúp định hướng cho bot các trường hợp có thể diễn ra trong bối cảnh hội thoại giúp bot đưa ra phản hồi chính xác và đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Ví dụ: Trong kịch bản dưới đây, ý định yêu cầu đổi thông tin (doi_thong_tin) là ý định chính của bối cảnh “yêu cầu đổi thông tin”. Những ý định nối tiếp theo có thể diễn ra trong ngữ cảnh này là : đổi số điện thoại (doi_so_dien_thoai), đổi email (doi_email) hoặc đổi tên khách hàng (doi_ten).

Khi lựa chọn thêm ý định nối, bối cảnh đầu ra sẽ tự động được thêm vào ý định chính và nó cũng là bối cảnh đầu vào của ý định nối tương ứng. Ý định nối chỉ được nhận diện khi ý định chính được kích hoạt trong cuộc trò chuyện bởi khách hàng. Người huấn luyện cũng có thể tạo nhiều cấp độ ý định nối.

* Bối cảnh đầu ra của ý định xac_nhan_thong_tin_sai được tự động thêm vào là bối cảnh đầu vào của ý định doi_so_dien_thoai