Trigger (Gửi thông báo)
Thiết lập triggers giúp kích hoạt chức năng thông báo gửi về email hoặc tin nhắn khi khách hàng thực hiện hành động nào đó đáp ứng với điều kiện do người dùng thiết lập.
Ví dụ
Thiết lập thông báo khi có khách hàng thực hiện hành động đặt hàng, thông báo cho nhân viên khi VA không hiểu ý khách hàng…
- Bước 1: Chọn nền tảng để gửi thông báo (Email/Trình trò chuyện kết hợp- hybridchat). Sau đó kích hoạt tính năng Trigger (1)
- Bước 2: Thiết lập điều kiện (2) để kích hoạt thông báo. (Ví dụ: Kích hoạt thông báo khi khách hàng để lại email, số điện thoại tư vấn,...)
- Bước 3: Chọn Message (3) để ghi chú thông tin chi tiết cho thông báo.
Thiết lập tính năng Trigger
Copy link