Nhận diện câu có nhiều thông tin
Khách hàng có thói quen cung cấp nhiều thông tin trong một câu nói. Vấn đề đặt ra là Bot cần trích xuất chính xác những thông tin ở trong một câu mẫu đó và nhận diện đúng loạị thực thể của chúng.

Thực thể tổng hợp

Những thông tin xuất hiện trong câu, thuộc những loại thực thể khác nhau người huấn luyện sử dụng tính năng huấn luyện Composite Entity theo hướng dẫn như sau:
  • Bước 1: Chọn tab Loại thực thể (1) sau đó nhấn chọn Tạo mới (2) để thêm thực thể mới
  • Bước 2: Tại giao diện hiển thị, chọn loại Composite(3) tại mục Loại thực thể.
  • Bước 3: Đặt tên loại thực thể composite (4) và nhấn chọn Add_Pattern(5) để thêm cụm thực thể cần nhận diện. Cấu trúc bao gồm nhiều thực thể con. Nhấn lưu để hoàn tất (6).
Could not load image
Hệ thống sẽ kiểm tra tất cả các giá trị pattern theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống.
Ví dụ
Xét câu mẫu: “Tôi muốn đặt 5 ly trà sữa size M”
Hệ thống sẽ kiểm tra với các tùy chọn pattern theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới của danh sách. Theo đó, hệ thống sẽ trích xuất được thông tin theo thứ tự: #sys.number #drink #drink_size
Ở ví dụ này:
  • 5: sys.number
  • trà sữa: drink
  • size M: drink_size
Sau khi tạo loại thực thể Composite Entity, thực hiện huấn luyện cho câu mẫu như sau:
  • Bước 1: Tại Tab Câu Mẫu, chọn Tạo mới câu mẫu.
  • Bước 2: Tại giao diện hiển thị, chọn Ý định(1) muốn tạo câu mẫu, nhập câu mẫu vào ô nội dung (2). Bôi đen cụm thông tin cần huấn luyện loại thực thể composite entity (3).
  • Bước 3: Nhấn chọn Lưu(4) để hoàn tất thêm câu mẫu.
Sau mỗi bước thêm mới dữ liệu, thực hiện nhấn chọn biểu tượng Huấn luyện
tại thanh công cụ truy xuất nhanh để đào tạo kiến thức mới cho Bot.

Thiết lập tham số (Danh sách)

Thiết lập tham số dạng danh sách cho phép hệ thống nhận diện được câu có nhiều thông tin cùng thuộc một loại thực thể.
Ví dụ
Xét câu mẫu “Tôi muốn đặt 5 ly trà sữa, 4 ly trà đào” với thông tin trà sữa và trà đào đều thuộc loại thực thể “drink”. Người huấn luyện thiết lập tham số như sau:
Câu mẫu
Ý định
Thực thể
Tham số
“Tôi muốn đặt 5 ly trà sữa, 4 ly trà đào”
dat_mon
(Đặt món)
trà sữa (drink)
trà đào (drink)
do_uong
=> Cài đặt tùy chọn "Danh sách" cho tham số do_uong giúp Bot có thể nhận diện và trích xuất những thông tin thuộc loại thực thể drink có trong câu mẫu