Tích hợp kênh

Facebook/Zalo/Web

Chọn kích hoạt nền tảng Facebook. Sau đó, thực hiện theo hướng dẫn trên ô thông báo popup.

Messenger

Lần đầu kết nối

 • Bước 1: Chọn kích hoạt nền tảng Messenger

 • Bước 2: Chọn "Kết nối tài khoản Facebook"

 • Bước 3: Chọn "Tiếp tục dưới tên ...." sau đó chọn trang cần kết nối tại giao diện hiển thị.

 • Bước 4: Thiết lập quyền truy cập cần thiết và chọn "Xong"

Thay đổi lựa chọn trang kết nối

 • Bước 1: Chọn kích hoạt nền tảng Messenger sau đó chọn "Tải lại trang"

 • Bước 2: Tại giao diện hiển thị chọn "Chỉnh sửa cài đặt"

 • Bước 3: Lựa chọn trang khác cần tích hợp VA tại danh sách hiển thị

Custom API

Tích hợp chat API vào các nền tảng ứng dụng:

Kích hoạt "Custom" API
 • Chọn kích hoạt kênh "Custom"

 • Tạo mã truy cập (access token)

 • Tích hợp VA chat API vào nền tảng theo các thông số bên dưới:

// Send message to bot
curl -i \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: access_token" \
-X POST -d "{ \"userId\": \"123\", \"text\": \"xin chào\", \"userInfo\": {\"name\": \"user\"}}"\
https://apis.vnlp.ai/custom/webhook

Trong đó:

 • access_token: mã truy cập được tạo ở bước trên

 • userId: dùng để định danh người dùng (chat với bot)

 • text: câu chat của người dùng

 • userInfo: bao gồm các thông tin khác của người dùng như name, phone_number, email...

Khách hàng dựng một webhook để nhận kết quả trả về, sau khi VA bot xử lý xong và phản hồi về cho người dùng, theo mẫu:

// Bot respond
curl -i \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: verify_token" \
-X POST -d "{ \"userId\": \"123\", \"responses\": [], \"intents\": [{\"value\": \"intent_name\", \"confidence\": 90}], \"allParameters\": {\"name\": \"username\"}}"\
partner_webhook

Trong đó:

 • verify_token: mã xác nhận của khách hàng (có hoặc không)

 • partner_webhook: webhook khách hàng cung cấp để nhận phản hồi