Links

Nhận diện câu phủ định

Negative Intent
Câu phủ định dễ khiến VA nhầm lẫn trong việc nhận diện ý định câu phủ định dẫn đến đưa ra các phản hồi chưa chính xác. Để VA nhận diện được câu phủ định, người dùng chỉ cần sử dụng tính năng huấn luyện ý định phủ nhận.
Ví dụ
Xét câu mẫu: “Tôi không muốn vay tiền”. Để huấn luyện VA nhận diện câu này không bị nhầm lẫn với ý định của câu “Tôi muốn vay tiền” (ý định: vay_tien), cần huấn luyện để VA biết câu này có ý định phủ định với ý định vay_tien
Cách tạo ý định phủ nhận:
  • Bước 1: Tạo ý định khong_vay_tien cho câu “Tôi không muốn vay tiền”
  • Bước 2: Tại ô Ý định phủ nhận, chọn trong danh sách ý định phủ định. Ở đây là ý định “vay_tien”
  • Bước 3: Chọn Lưu lại ý định phủ nhận
Thiết lập ý định phủ nhận