Script code
Nền tảng EM&AI Virtual Agent cung cấp trình soạn thảo mã tích hợp Script Code cho phép lập trình viên thực thi những mã logic phức tạp trong ngữ cảnh cuộc trò chuyện, để VA thực hiện những nhiệm vụ nâng cao.
Để thêm Script Code, người dùng thực hiện các bước sau:
 • Nhấn chọn Conversation (1), sau đó chọn Bối cảnh (2)
 • Tại giao diện hiển thị danh sách ý định hiện có, lựa chọn ý định muốn thêm Script Code
 • Nhấn chọn tab Script Code, sau đó chọn nút
  để kích hoạt
 • Thêm mã lập trình tại giao diện soạn thảo mã lập trình.
  • Chạy kiểm thử mã bằng cách nhấn chọn nút
  • Tùy chọn
   cho phép thiết lập chạy mã trước khi VA phản hồi/Sau khi VA phản hồi.
Copy link