Thêm vai trò trên VA
Một tài khoản có thể tạo và quản trị nhiều VA khác nhau. Doanh nghiệp có thể phân quyền cho thành viên quản trị trên các VA khác nhau.
Sau khi thêm thành viên mới vào Tổ chức, người dùng thêm thành viên vào vai trò quản trị trên VA như sau
  • Bước 1: Tại giao diện bắt đầu, chọn VA muốn thêm thành viên quản trị
  • Bước 2: Chọn tab "Cài đặt nâng cao", chọn Quản lý thành viên
  • Bước 3: Tại giao diện hiển thị, chọn "Thêm" sau đó chọn tài khoản thành viên trong danh sách hiển thị để thêm vai trò trên VA
Thêm vai trò thành viên trên VA
Copy link