Tổ chức
Mục Tổ chức cho phép người dùng quản lý thông tin tổ chức, thêm thành viên hoặc thêm đối tác quản lý.
  • info: quản lý thông tin của tổ chức/doanh nghiệp
  • member: cho phép thêm thành viên quản trị VA
  • sub_organization: thêm thông tin đối tác quản lý

Info - cập nhật thông tin doanh nghiệp

Cập nhật thông tin doanh nghiệp

Member - thêm thành viên quản trị VA

  • Chọn tab member.
  • Tại giao diện hiển thị nhập vào địa chỉ email của thành viên và chọn vai trò tương ứng
    • VA - Moderator: quyền quản lý, chỉnh sửa, đào tạo VA
    • VA Template Autocall only: chỉ có quyền quản lý, thực hiện các chiến dịch Autocall - gọi ra tự động
Thêm thành viên quản trị VA
Sau khi thêm thành viên, một email xác nhận sẽ tự động gửi đến. Thành viên nhấn chọn link xác nhận để dẫn đến biểu mẫu hoàn tất đăng ký và truy cập hệ thống như sau
Biểu mẫu hoàn thành đăng ký
Sau đó, thành viên đăng nhập và tiến hành các thao tác chỉnh sửa

Sub_organization - thêm đối tác quản lý

Thêm đối tác quản lý cho phép doanh nghiệp/tổ chức thêm quyền cho đối tác/phòng ban khác cùng truy cập vào hệ thống VA và thực hiện các thao tác xem/theo dõi báo cáo.