Links

Quản lý tài khoản

Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu và thiết lập bảo mật 2 lớp cho tài khoản.
  • Nhấn chọn biểu tượng quản lý tài khoản
  • Chọn Thông tin của tôi (1).
  • Tại biểu mẫu hiển thị, cập nhật những thông tin cá nhân cần thiết.
Bảo vệ tài khoản với tính năng Xác minh 2 yếu tố (two_factor_authentication). Mã bảo vệ gồm 6 chữ số sẽ được gửi qua cuộc gọi thoại đến số điện thoại mà người dùng cung cấp. Để xác minh danh tính, hãy nhập mã trên màn hình đăng nhập.