Bắt đầu
Đăng nhập và thiết lập ban đầu trước khi khởi tạo trợ lý ảo - Virtual Agent (VA)

Đăng nhập

Truy cập đường dẫn https://va.vnlp.ai/ và thực hiện đăng nhập vào nền tảng EM&AI Virtual Agent với tài khoản mà công ty EM&AI đã cung cấp.
Màn hình đăng nhập
Sau khi đăng nhập, màn hình bắt đầu gồm những mục quản lý sau:
Giao diện bắt đầu của EM&AI Virtual Agent

Thanh trạng thái tài khoản

Thanh trạng thái tài khoản cho biết loại tài khoản doanh nghiệp đang sử dụng. Có 2 loại tài khoản:
TRIAL PLAN
ENTERPRISE PLAN
Cung cấp các tính năng cốt lõi, nhưng có giới hạn về số lượng nhân viên và số lượng Bots. Nó lý tưởng cho các cá nhân muốn xây dựng giao diện trò chuyện hoặc muốn thử nghiệm các tính năng EM&AI Virtual Agent.
Cung cấp các hạng mục nâng cấp hơn cùng sự hỗ trợ từ đội ngũ EM&AI. Đây là giải pháp phù hợp cho các doanh nghiệp cần một dịch vụ chuyên nghiệp có thể dễ dàng mở rộng quy mô để hỗ trợ những thay đổi trong nhu cầu của người dùng.
Số lượng nhân viên
1
20
Số lượng Bot
1
10

Thay đổi ngôn ngữ

Chuyển đổi ngôn ngữ Tiếng Anh (EN)/Tiếng Việt (VN)