Lịch sử dự đoán

"Lịch sử dự đoán" cho biết kết quả nhận diện của VA với một câu nói cụ thể của khách hàng trong lịch sử hội thoại hoặc câu mẫu kiểm tra của người huấn luyện.

Nhấn chọn tab “Lịch sử dự đoán” tại thanh công cụ bên trái để chuyển hướng đến giao diện lịch sử kiểm tra. Giao diện hiển thị kết quả nhận diện NLP của VA bao gồm câu mẫu kiểm tra, ý định nhận diện, độ tin cậy và thời gian kiểm tra.

  • Bước 1: Người dùng có thể tìm kiếm câu mẫu để điều chỉnh theo các bộ lọc tùy chỉnh sau:

    • Lọc theo độ tin cậy

    • Lọc theo ý định

    • Nhập nội dung câu mẫu vào ô tìm kiếm

  • Bước 2: Chọn câu mẫu mà VA nhận diện sai ý định, nhấn chọn biểu tượng để chỉnh sửa

  • Bước 3: Tại giao diện hiển thị, lựa chọn ý định đúng với câu mẫu và chỉnh sửa từ khóa/thực thể/tham số tương ứng xuất hiện trong câu mẫu.

  • Bước 4: Chọn "Thêm vào câu mẫu" để hoàn thành. Sau khi chỉnh sửa các câu mẫu nhận diện sai, chọn biểu tượng huấn luyện NLP tại thanh công cụ bên trái để huận luyện lại VA.