Báo cáo tùy chọn

Tính năng Báo cáo tùy chọn cho phép doanh nghiệp xuất ra các giá trị tham số mà VA thu thập được trong khoảng thời gian bất kỳ. Ví dụ: tên, email, số điện thoại, ...

Thực hiện Báo cáo tùy chọn theo các bước sau:

Tạo báo cáo tham số

 • Bước 1: Chọn Cài đặt nâng cao -> chọn Báo cáo tùy chọn

 • Bước 2: Chọn "Tạo báo cáo tùy chọn"

 • Bước 3: Tại giao diện hiển thị nhập các giá trị tương ứng

  • Tên: Tên báo cáo

  • Mô tả: thông tin ghi chú cần thiết

  • Chọn "add content"

   • Nhãn giá trị: tên thông số cần xuất

   • Giá trị: tham số được cài đặt trong kịch bản (Xem thêm Tham số)

Tạo báo cáo tham số

Xuất báo cáo tham số

 • Bước 1: Truy cập vào nền tảng Hybridchat để xuất báo cáo tham số (https://livechat.vnlp.ai/)

 • Bước 2: Chọn Báo cáo -> Chọn Báo cáo tùy chỉnh

 • Bước 3: Tại giao diện hiển thị nhập vào các giá trị tương ứng

  • Tên báo cáo: Chọn tham số cần xuất báo cáo trong danh sách hiển thị (Báo cáo được tạo tại mục Báo cáo tùy chọn)

  • Kênh: Chọn kênh chat cần xuất báo cáo tham số

  • Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc : Khoảng thời gian cần xuất báo cáo

  • Email: Nhập email nhận báo cáo.

  • Tổng cộng: Tổng số lượng tham số thu thập được

  • number of each value: Số lượng của mỗi tham số thu thập được

Xuất báo cáo tham số
 • Bước 4: Chọn Excute để hoàn thành, báo cáo sẽ được gửi về email đã được nhập ở bước 3.